Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ประชาสัมพันธ์ การSocial Distancing “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ให้กับพี่น้องแรงงานชาวมุสลิมในจังหวัดพะเยา

pll_content_description

สรจ.พะเยา ประชาสัมพันธ์ การSocial Distancing “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ให้กับพี่น้องแรงงานชาวมุสลิมในจังหวัดพะเยา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา ดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เร่งประชาสัมพันธ์ ให้อาสาสมัครแรงงาน แรงงานในระบบ และนอกระบบที่เป็นมุสลิมในพื้นที่ ปฏิบัติตามประกาศจุฬาราชมนตรีที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ว่าด้วยการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในการปฏิบัติศาสนาอิสลามที่มัสยิด

TOP