Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/63

pll_content_description

สรจ.พะเยา ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/63

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา ประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/63 โดย สรจ.พะเยา ได้รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด ปี 2563 ต่อที่ประชุม ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ เป็นประธานในที่ประชุม

TOP