Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ปิดการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนหลักสูตรการฝึกอาชีพเย็บกระเป๋า ปี 2560

pll_content_description

 

                             วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นางอุมาวดี ฉันทะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปิดการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ปี 2560 หลักสูตรการฝึกอาชีพเย็บกระเป๋าและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ จำนวน 16 คน ณ บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 11 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ (18-23 ม.ค.60)

 

TOP