Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา รับคำร้องสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ (ไต้หวัน)

pll_content_description

สรจ.พะเยา รับคำร้องสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ (ไต้หวัน)
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 11.40 น. นางสาวกมลวรรณ บุญยืน แรงงานจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาววรางคณา ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการแรงานชำนาญการ รับคำร้องสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ กรณีขอรับคืนเงินภาษีจากการไปทำงานไต้หวัน ของนายคัมภีร์ เลิศพิทักษ์ธราดร ภูมิลำเนา ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
TOP