Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

“สรจ.พะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพะเยา (ศจพ.จ.)”

pll_content_description

TOP