Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จ.พะเยา 2560

pll_content_description

 

 

                            วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา และคณะทำงาน เลขานุการ นางสาวนันทวรรณ ณ ลำปาง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวศรีสมร ตาปัญโญ พนักงานธุรการ ส3 เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมโรงแรม เคเอ็มกว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

 

TOP