Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ร่วมกิจกรรมมอบสิ่งของบริจาค เครื่องใช้ที่จำเป็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องในกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564″ปรับ-ปลูก-ปัน วันแรงงานสร้างสุข ปลูกพลังจิตอาสา”

pll_content_description

 
สรจ.พะเยา ร่วมกิจกรรมมอบสิ่งของบริจาค เครื่องใช้ที่จำเป็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องในกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564″ปรับ-ปลูก-ปัน วันแรงงานสร้างสุข ปลูกพลังจิตอาสา”

วัน เสาร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2564 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564″ปรับ-ปลูก-ปัน วันแรงงานสร้างสุข ปลูกพลังจิตอาสา”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ส่วนรวม และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติ

ทั้งนี้ นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายสรวิศ ยังน้อย ประกันสังคมจังหวัดพะเยา นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา และนายจันทร์รัตน์ รัตนจันทร์ จัดหางานจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมมอบสิ่งของบริจาค เครื่องใช้ที่จำเป็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลพะเยา โดยมี นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา เป็นผู้มอบสิ่งของบริจาคฯ
ณ โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 
TOP