Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ลงพื้นที่ร่วมตรวจแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

pll_content_description

สรจ.พะเยา ลงพื้นที่ร่วมตรวจแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวนันทวรรณ ณ ลำปาง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ บูรณาการร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัด ปลัดอำเภอดอกคำใต้ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา และ กอ.รมน.จ.พะเยา ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานประกอบกิจการที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา เพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โดยมีการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นและมีการแนะนำมาตรการทางด้านสาธารณสุข จำนวน 3 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ประกอบกิจการโรงสีข้าว กิจการเพาะพันธุ์ปลาพบว่ามีการจ้างลูกจ้างทั้งหมด 22 คน เป็น เป็นแรงงานไทยจำนวน 11 คน (ชาย 5 คน หญิง 6 คน) แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา จำนวน 11 คน (ชาย 6 คน หญิง 5 คน ) จากการตรวจพบว่ามีการจ้างแรงงานไทย และต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ไม่เคยเดินทางกลับไปที่ประเทศเมียนมา แต่ก็ได้กำชับแรงงานทุกคน พร้อมทั้งแจกเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง ตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดซึ่งได้แปลเป็นภาษาเมียนมา ทั้งนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัด ได้ลงระบบเพื่อรายงานตามขั้นตอน เรียบร้อยแล้ว
สำนักงานแรงงานจังหวัดได้ขอความร่วมมือให้ อาสาสมัครแรงงาน ช่วย ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน ชุมชน ช่วยกันเฝ้าระวังสอดส่อง หากพบว่ามีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกต้อง ตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด ให้ช่วยแจ้งมาที่สำนักงานแรงงานจังหวัดได้ตลอดเวลา อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ ได้มีงานทำ และช่วยเหลือสถานประกอบการการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลให้สนับสนุนอุดหนุนเงินเดือนค่าจ้างจำนวนร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท ต่อเดือนต่อคน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
TOP