Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ลงพื้นที่เชิงรุก เร่งสำรวจแรงงานกลุ่มเปราะบาง ให้เข้าถึงสิทธิ และสวัสดิการด้านแรงงาน

pll_content_description

สรจ.พะเยา ลงพื้นที่เชิงรุก เร่งสำรวจแรงงานกลุ่มเปราะบาง ให้เข้าถึงสิทธิ และสวัสดิการด้านแรงงาน
วัน จันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม​ 2564 เวลา 09.30 น. นางเพ็ญศิริ ประไพพิทยาคุณ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวนันทวรรณ ณ ลำปาง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจระดับความเปราะบางของครัวเรือนในสถานประกอบการ และให้การช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบาง ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน กระทรวงแรงงาน ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา
จากการสำรวจเบื้องต้น ได้สอบถามความต้องการช่วยเหลือด้านแรงงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง โดยได้แนะแนว การประกอบอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพเสริม อาชีพอิสระ การพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้นโดยการสำรวจครั้งนี้มีระยะการดำเนินการถึงกันยายน 2564 มีเป้าหมายในการสำรวจในสถานประกอบการกว่า 1,000 แห่งในจังหวัดพะเยา
TOP