Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ส่งมอบตั๋วแลกเงินจำนวน 1 ฉบับเป็นเงินคืนภาษีไต้หวัน

pll_content_description

       นางอุมาวดี ฉันทะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัด ส่งมอบตั๋วแลกเงินจำนวน 1 ฉบับเป็นเงินคืนภาษีไต้หวัน ให้กับนายสมชาย ปิงสุแสน จำนวนเงิน 14,801.98 บาท ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

 

TOP