Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ออกตรวจสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 
นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดพะเยา 
ได้มอบหมายให้ น.ส.นันทวรรณ ณ ลำปาง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ออกตรวจสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ใจ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1. ร้านแม่ใจไม้แบบ 2. บจ.ดวงเจริญทรัพย์ 3. หจก.แม่ใจแทรคเตอร์ 4.ร้านอาหารศรีจำนงค์ 5.บจก.ล้านนารับเบอร์อินเตอร์เทรค ลูกจ้างรวม 22 คน จากการตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน พบว่า นายจ้างปฏิบัติถูกต้อง

 

www.facebook.com/photo.php

TOP