Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมประกวดชมรม To be number one ระดับภาคเหนือ 2560

pll_content_description

 

 

                              วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานหอพัก UP DORM หอพักนิสิตในกำกับมหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมประกวดชมรม To be number one ระดับภาคเหนือ ประเภทชมรมในสถานประกอบการ และบรรยายงานรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one )

 

 

TOP