Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา เปิดฝึกอาชีพโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรซ่อมแซมรางระบายน้ำ

pll_content_description

📌📌😷😷สรจ.พะเยา เปิดฝึกอาชีพโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรซ่อมแซมรางระบายน้ำ
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวนันทวรรณ​ ณ ลำปาง นักวิชาการ​แรงงาน​ช​ำ​นา​ญ​การ ลงพื้นที่เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน (พัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบายน้ำในหมู่บ้าน)​ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 คน ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน ระหว่างวันที่ 13 -​ 17 มกราคม 2564 ณ หมู่ 2 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
สำหรับโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาหลังประสบภัยพิบัติ และเพื่อช่วยเหลือกำลังแรงงานผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ ให้มีโอกาสในการเพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม่ (Reskill) นอกเหนือจากทักษะเดิมที่มี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้แรงงานตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง และสามารถช่วยเหลือกันในชุมชนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ด้วยทักษะความสามารถที่หลากหลาย มีรายได้เพิ่มจากทักษะความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการฝึกฝน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชารัฐ และแรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ฝึกอบรม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
TOP