Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา เปิดฝึกอาชีพโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรการก่ออิฐฉาบปูน และ หลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร

pll_content_description

📌📌🧑‍🌾👩‍🌾🧑‍🍳🧑‍🏫สรจ.พะเยา เปิดฝึกอาชีพโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรการก่ออิฐฉาบปูน และ หลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา มอบหมายนางสาวนันทวรรณ ณ ลำปาง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินโครงการฯ ให้กับ ผู้เข้ารับการฝึกตามกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 2 รุ่น ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 32 คน ฝึกระหว่างวันที่ 12-21 มกราคม 2564 จำนวน 10 วัน ได้แก่ หลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร จำนวน 1 รุ่น ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และหลักสูตรการก่ออิฐฉาบปูน จำนวน 1 รุ่น ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
สำหรับโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาหลังประสบภัยพิบัติ และเพื่อช่วยเหลือกำลังแรงงานผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ ให้มีโอกาสในการเพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม่ (Reskill) นอกเหนือจากทักษะเดิมที่มี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้แรงงานตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง และสามารถช่วยเหลือกันในชุมชนท้องถิ่นได้ ก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ด้วยทักษะความสามารถที่หลากหลาย มีรายได้เพิ่มจากทักษะความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการฝึกฝน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชารัฐ และแรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ได้มีการให้ผู้เข้ารับการผึกอาชีพ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 โดยมีการ สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่าง
TOP