Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา บูรณาการหน่วยงานในสังกัด“ตรวจเชิงรุก”ป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา บูรณาการหน่วยงานในสังกัด“ตรวจเชิงรุก”ป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา
มอบหมายให้นางสาวนันทวรรณ ณ ลำปาง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่ ออกตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพะเยาในเขตพื้นที่อำเภอภูซาง
จังหวัดพะเยา ประเภทกิจการสถานีบริการน้ำมัน กิจการจำหน่ายเครื่องดื่ม กิจการโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท กิจการขายปลีกยางรถยนต์ จำนวน 5 แห่ง ลูกจ้างรวม 33 คน เป็นชาย 8 คน หญิง 25 คน จากการตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน พบว่ามีสถานประกอบกิจการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เรื่อง ไม่จัดทำประกาศวันหยุดตามประเพณี จำนวน 1 แห่ง
อนึ่งในการตรวจครั้งนี้ไม่พบการใช้แรงงานเด็ก และไม่พบพฤติกรรมการใช้แรงงานบังคับแต่อย่างใด และได้แนะนำให้ความรู้แก่นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการในเรื่องมาตรการเฝ้าระวัง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในสถานประกอบกิจการ

TOP