Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Plan)

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
(Business Continuity Plan)

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวนันทวรรณ ณ ลำปาง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Plan)ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

TOP