Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา “ชวน”โหลด Application“หมอชนะ”

pll_content_description

📌📌😷😷👉สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา “ชวน”โหลด Application“หมอชนะ”
วันที่ 14 มกราคม 2564 นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดกล่าวว่าตามที่
กระทรวงแรงงานได้มอบให้สำนักงานแรงงานจังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดดำเนินการประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าไปหรือออกจากนอกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และจัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบคัดกรองโรค เช่น วัดอุณหภูมิร่างกาย จัดหาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ควบคุมให้สวมใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวทราบวิธีป้องกันตนเอง ตาม คำสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่องจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงแรงงาน (ศบค.รง.) และมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)
อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน แรงงานต่างด้าวและประชาชนทั่วไปโหลดแอปหมอชนะ
ซึ่งจะช่วยบันทึกข้อมูลการเดินทาง เพียงเราอนุญาตให้ระบบทราบตำแหน่งที่อยู่ และใช้ฟังก์ชั่นแจ้งเตือนหากใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือเมื่อเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงเรียกได้ว่า…คุ้มครองผู้ใช้งานถึง 3 ต่อด้วยกัน คือ
1.คุ้มครองผู้ใช้ เพียงโหลดแอปฯ ก็รู้ความเสี่ยงได้เป็นการติดตามตัวแบบอัตโนมัติ แจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานรู้ตัว ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปลอดภัย
2.คุ้มครองคนที่เรารัก ติดตามผู้มีความเสี่ยงได้รวดเร็ว มีการประเมินความเสี่ยงของผู้ใช้ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยป้องกันคนรอบข้างที่เรารักด้วย
3.คุ้มครองทุกที่ สามารถติดตามผู้มีความเสี่ยงได้ไม่ว่าจะไปในสถานที่เสี่ยง หรือใช้บริการรถสาธารณะแม้ไม่ได้เช็คอิน – เช็คเอ้าท์ ไทยชนะก็ตาม
จึงขอเชิญชวน ผู้ประกอบการ นายจ้าง ผู้ประกันตน แรงงานต่างด้าว ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดแอปฯ “หมอชนะ”โดยทั่วกัน
——————-
👍Facebook : https://www.facebook.com/phayaomol/
👍กลุ่ม LINE : ศบค.รง.จว.พะเยา
TOP