Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยาร่วมประชุมการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

pll_content_description

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยาร่วมประชุมการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30น. นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

TOP