Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา ประชุม ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 471/63

pll_content_description

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา ประชุม ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 471/63

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 471/63 เพื่อรับมอบนโยบายการทำงานของกระทรวงแรงงาน ลงสู่พื้นที่ ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ผ่านระบบ VDO Conference และ เวลา 9.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/63 เพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้ทันตามแผนที่กำหนดและสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

TOP