Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานพะเยา ลงพื้นที่ ตรวจสถานประกอบการที่มีการจ้างงานแรงงานเมียนมา พร้อมแนะนำมาตรการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดโควิด-19

pll_content_description

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานพะเยา ลงพื้นที่ ตรวจสถานประกอบการที่มีการจ้างงานแรงงานเมียนมา พร้อมแนะนำมาตรการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดโควิด-19

วันที่ 19 ตุลาคม นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด มีความห่วงใยได้มอบหมายสำนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการทุกแห่งในพื้นที่ที่มีการจ้างแรงงานเมียนมา จากการลงพื้นที่สุ่มตรวจ บริษัท แม่ธนโชติวัฒน์ จำกัด ซึ่ง ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 9 อำเภอแม่ใจ ประกอบกิจการประเภท โรงสีข้าว

พบว่ามีการจ้างลูกจ้างทั้งหมด 85 คน เป็น คนไทย 76 คน (หญิง 11 คน ชาย 65 คน ) และเป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา จำนวน 15 คน (หญิง 7 คน ชาย 8 คน) จากการตรวจพบว่ามีการจ้างแรงงานไทย และต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมาย และสำนักงานแรงงานจะขอความร่วมมือให้ อาสาสมัครแรงงาน ช่วย ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน ชุมชน ช่วยกันเฝ้าระวังสอดส่อง หากพบว่ามีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกต้อง ตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด ให้ช่วยแจ้งมาที่สำนักงานแรงงานได้ตลอดเวลา
นายอนัตศักดิ์ ศรีสมัย อายุ 50 ปี เจ้าของบริษัท แม่ใจธนโชติวัฒน์ กล่าวว่า ตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ไม่เคยเดินทางกลับไปที่ประเทศเมียนมา แต่ก็ได้กำชับแรงงานทุกคน พร้อมทั้งให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง ตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนด ซึ่งส่วนตัวก็กังวลเรื่องนี้ และโรงสีก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ดังกล่าวเช่นกัน เพราะไม่มีคำสั่งซื้อข้าว จากต่างประเทศอีกเลยทำให้ขาดสภาพคล่องพอสมควร แต่ก็ยังให้สวัสดิการคนงานเช่นเดิม โดยมีที่พักอาศัย และจัดอาหารให้ 2 มื้อ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ และช่วงเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมามีโรงพยาบาลแม่ใจ ได้มาสุ่มตรวจแรงงานชาวเมียนมาไปแล้ว 5 คน

ด้านนายวิน มิน ตั้น อายุ 46 ปี กล่าวว่า ทำงานที่โรงสีแห่งนี้ร่วม 13 ปี ตั้งแต่โรงสีแห่งนี้เปิด นายจ้างใจดีมากมีการจ่ายค่าจ้างตามกฎหมายมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังจัดที่พัก และมีอาหาร มีเครื่องอำนวยความสะดวก ทุกอย่าง ส่วนตัวเห็นใจนายจ้างมากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ทุกวันนี้ ไม่ค่อยมีงานเข้ามา แต่นายจ้างก็ยังดูแลดีจ่ายค่าจ้างให้ และช่วงนี้ไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศ และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ประเทศเมียนมา โดยใกล้ชิดเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ นายพิทยา พิลาทอง นักวิชาการแรงงานชำนาญรักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดพะเยา ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า จังหวัดพะเยามีสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว ทั้งสิ้นจำนวน 118 แห่ง โดยมีลูกจ้างสัญชาติเมียนมา 392 ราย ทั้งนี้สำนักงานจัดหางานฯ จะได้ทำงานเชิงรุก บูรณาการส่วนราชการและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ติดตามค้นหาแรงงานที่ลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายในสถานประกอบการและสถานที่ทำงานที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว โดยจะร่วมประชุมวางแผนกำหนดการออกตรวจเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย และเร่งตรวจสอบสถานประกอบการทุกแห่งที่มีการจ้างแรงงานเมียนมา หากพบมีการจ้างแรงงานที่ไม่ถูกต้อง จะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป
******************

TOP