Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

แรงงานจังหวัดพะเยาร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 14/2563

pll_content_description

แรงงานจังหวัดพะเยาร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 14/2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางรภัสสา พานิกุล
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงาน
จังหวัดพะเยา ร่วมประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 14/2563 พิจารณาแนวทางการวางแผนปฏิบัติการจังหวัดพะเยา เพื่อทบทวนมาตรการต่างๆเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

TOP