Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา

pll_content_description

แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางรภัสสา พานิกุล
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2563 โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

TOP