Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม “กระทรวงแรงงาน ปิดจ้างงานฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด–19 “ช่วย 1,101 คน มีงานทำด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน

pll_content_description

แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม “กระทรวงแรงงาน ปิดจ้างงานฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด–19 “ช่วย 1,101 คน มีงานทำด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ตาม “โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19” โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (บ้านแม่ต๋ำ) หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปางที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.)

นางเธียรรัตน์ กล่าวต่อว่า ภาพรวมของโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19 ทั่วประเทศในพื้นที่ 17 จังหวัด รวม 30 ฟาร์ม ทำงานในฟาร์มวันละ 8 ชั่วโมง ระยะการจ้าง 60 วัน หยุดงานวันอาทิตย์ มีค่าจ้างให้วันละ 300 บาทต่อคน โดยเริ่มทำงานมาตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม จนกระทั่งถึงวันสิ้นสุดการจ้างตามที่กระทรวงแรงงานรับผิดชอบในวันนี้ (13 ก.ค.63) ประชาชนเข้าร่วม 1,101 คน ระหว่างดำเนินโครงการฯ ได้มีผู้ขอลาออกจำนวน 49 คน คงเหลือ 1,052 คน เนื่องจากนายจ้างรับกลับเข้าทำงานที่เดิม ได้งานใหม่ และไปประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยภายหลังจากนี้ จะเป็นการจ้างงานในฟาร์มตัวอย่างระยะที่ 2 ซึ่งจะมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในส่วนของจังหวัดลำปางภายหลังจบโครงการฯ จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคงเหลือ 37 คน เพื่อร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ในระยะที่ 2 และ 3

TOP