Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

แรงงานจังหวัดพะเยา เปิดฝึกอาชีพโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรการปูกระเบื้อง ให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

pll_content_description

แรงงานจังหวัดพะเยา เปิดฝึกอาชีพโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรการปูกระเบื้อง ให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน หลักสูตรการปูกระเบื้อง ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 16 คน ระยะเวลาการฝึก 10 วัน ระหว่างวันที่ 13 – 22 มกราคม 2564
ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.8 ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
สำหรับโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาหลังประสบภัยพิบัติ และเพื่อช่วยเหลือกำลังแรงงานผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ ให้มีโอกาสในการเพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม่ (Reskill) นอกเหนือจากทักษะเดิมที่มี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้แรงงานตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง และสามารถช่วยเหลือกันในชุมชนท้องถิ่นได้ ก่อให้เกิดการ
เพิ่มผลิตภาพแรงงาน ด้วยทักษะความสามารถที่หลากหลาย มีรายได้เพิ่มจากทักษะความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการฝึกฝน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชารัฐ และแรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งนี้ ได้จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และย้ำให้ผู้ฝึกสวมใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย
TOP