Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

แรงงานพะเยาร่วมสังเกตการณ์การคัดแยกเหยื่อจากคดีค้ามนุษย์

pll_content_description

แรงงานพะเยาร่วมสังเกตการณ์การคัดแยกเหยื่อจากคดีค้ามนุษย์

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางสาววรางคณา ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับการประสานงานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยาให้เข้าร่วมสังเกตการณ์การคัดแยกเหยื่อจากคดีค้ามนุษย์ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ที่กำลังเดินทางกลับไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งได้ที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 22.34 น.ซึ่งจากการเข้าร่วมสังเกตการณ์ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ พบว่า เป็นต่างด้าว 11 คน (แรงงานต่างด้าว 5 คน ผู้ติดตาม 6 คน) ไม่พบองค์ประกอบที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องและผลักดันกลับประเทศต้นทางต่อไป

TOP