Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ขอเสนอ 6วิธี ชีวิตวิถีใหม่ ที่คนทำงานควรรู้ New Normal การปรับตัวของแรงงานในภาวะ โควิด-19

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ขอเสนอ 6วิธี ชีวิตวิถีใหม่ ที่คนทำงานควรรู้ New Normal การปรับตัวของแรงงานในภาวะ โควิด-19

TOP