Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

ข้อมูลแรงงานนอกระบบ ปี 2557-2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 17 มี.ค. 2560

สถิติแรงงานนอกระบบ ปี 2556 – 2558

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 10 มี.ค. 2559

จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามอาชีพและเพศ ปี 2558

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 10 มี.ค. 2559
TOP