Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

ข้อมูลแรงงานนอกระบบ ปี 2562

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 21 เม.ย. 2563

ข้อมูลแรงงานนอกระบบ ปี 2561

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 7 ก.ย. 2562

ประชากร 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามอาชีพและเพศ ปี 2559

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 17 มี.ค. 2560
TOP