Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

แรงงานนอกระบบแต่ไม่นอกการคุ้มครอง ภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 ของกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

TOP