Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา ไตรมาส 3 ปี 2563 (ก.ค.-ก.ย.63) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา ไตรมาส 2 ปี 2563 (เมษายน – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา ไตรมาส 1 ปี 2563 (มกราคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา ปี 2562 (มกราคม – ธันวาคม 2562) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา ไตรมาส 4 ปี 2562 (ตุลาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2562 (เมษายน – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา ปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา ไตรมาส 4 ปี 2561 (ตุลาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา ไตรมาส 3 ปี 2561 (ก.ค.-ก.ย.61) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา ไตรมาส 2 ปี 2561 (เม.ย.-มิ.ย.61) ...

รายสถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา ไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม – ...

TOP