Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส ที่ 1/2553 (ม.ค.-มี.ค.53) ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส ที่ 4/2552 (ต,ค-ธ.ค.52) ...

TOP