Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา ไตรมาส 4/2555 (ต.ค.-ธ.ค.55) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา ไตรมาส 3/2555 (ก.ค.-ก.ย.55) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา ไตรมาส 2/2555 (เม.ย.-มิ.ย.55) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา ไตรมาส 1/2555 (ม.ค.-มี.ค.55) ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพะเยา ปี 2554 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา ไตรมาส 4/2554 (ต.ค.-ธ.ค.54) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา ไตรมาส 3/2554 (ก.ค.-ก.ย.54) ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2/2554 (เม.ย.-มิ.ย.54) ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 1/2554 (ม.ค.-มี.ค.54) ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4/2553 (ต.ค.-ธ.ค.53) ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3/2553 (ก.ค.-ก.ย.53) ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2/2553 (เม.ย.-มิ.ย.) ...

TOP