Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา ไตรมาส 2 ปี 2565 (เมษายน – ...

Mol-Thailand

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2566 – 2570) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา ไตรมาส 1 ปี 2565 (มกราคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา ปี 2564 (มกราคม – ธันวาคม 2564) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา ไตรมาส 4 ปี 2564 (ตุลาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2564 (ก.ค.-ก.ย.64) ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา ไตรมาส 2 ปี 2564 (เมษายน – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา ไตรมาส 1 ปี 2564 (มกราคม – ...

บทสรุปผู้บริหารรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา ปี 2563 ...

บทสรุปผู้บริหารรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา ไตรมาส 4 ปี 2563 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา ปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม 2563) ...

TOP